top of page

Emosjonell dysregulering 

I boken «Følelser: ditt indre navigasjonssystem» beskriver Astri Hognestad emosjoner på følgende måte: «Emosjoner er de kroppslige reaksjonene, og følelsene, den bevisste opplevelsen av det som skjer i oss.» Emosjoner brukes i mange sammenhenger som et overordnet begrep som omfatter følelser, stemninger og affekter.

 

Forskere har fått øynene opp for at mennesker med ADHD har utfordringer med å regulere emosjoner, og opplever hyppige humørsvingninger. Bevisste og ubevisste emosjoner spiller en avgjørende rolle i å motivere den kognitive aktiviteten, som former en persons erfaring og handling. Personer med ADHD opplever som regel de samme emosjonene som andre, forskjellen omhandler hvordan en håndterer og responderer på emosjoner. Mange uttrykker emosjoner sterkere og blir mer påvirket av emosjoner, og i kombinasjon med impulsivitet kan det resultere i at en reagerer før en rekker å vurdere innholdet av det man reagerer på, eller det en sier. Det kan få negative konsekvenser i relasjoner, på skole, i jobb og psykologisk. Det ser ut til å være den primære faktoren som gjør livet vanskelig å håndtere.

 

Det rapporteres at personer med ADHD opplever at spontane emosjoner opptar all plass i hjernen. Når hjernen overbelastes av emosjoner er det ikke plass til andre aspekt og det kan føre til at en hører en kommentar, eller ser en handling i lys av emosjonene, og agerer på den/de uten å hensynta konteksten.

 

Utfordringene knyttet til emosjoner er sammenfallende med problemer på andre områder, som utfordringer med å prioritere oppgaver, utfordringer med å skifte fokus samt utnytte arbeidsminnet. Alle de kognitive utfordringene kan ses i sammenheng med emosjonelle utfordringer.

 

Nye forklaringsmodeller for ADHD omtaler lidelsen som mangel på selvregulering. Likevel, er ikke emosjonell dysregulering en del av diagnosekriteriene for ADHD, noe en rekke professorer har tatt til orde for at det burde være. Russell A. Barkley, en ledende forsker på ADHD har argumentert for at «deficent emotinal regulation» skal bli inkludert i diagnosekriteriene for ADHD, og vurdert som en kjernekomponent av lidelsen, for den kombinerte typen. Russell har også uttalt seg om at emosjonell dysregulering er det som gjør det sosiale vanskelig og bidrar til lav selvfølelse. 

Kilder 

Følelser

Ditt indre navigasjonssystem

Astri Hognestad

Smart but Stuck 

Emotions in Teens and Adults with ADHD

Thomas E. Brown, PhD

bottom of page