top of page

Selvfølelse 

For personer med ADHD kan lav selvfølelse være en konsekvens av utfordringene ved ADHD og/eller udiagnostisert ADHD. Akademiske utfordringer og gjentatte opplevelser av å mislykkes går hardt utover selvfølelsen. Prosjekter som blir satt i gang, men som ikke fullføres og mål som ikke nås. Selvfølelsen kan svekkes av hyppige negative tilbakemeldinger fra omgivelsene. De såreste nederlagene skjer på det sosiale området og å mislykkes med sine relasjoner. I tillegg har mange opplevd å føle at man ikke passer inn eller ikke er ønsket, noe som har gått hardt utover selvfølelsen. Dette kan gjenspeile seg i viktige relasjoner, som venner og kjærester. Vonde opplevelser fra konflikter og brudd er ikke uvanlig.

 

Mange personer med ADHD beskriver lengre perioder med lav selvfølelse. Når man har ADHD er det ikke uvanlig å være hypersensitiv for kritikk eller at man tolker stemninger, små nyanser eller tonefall til sin ulempe. Mange med ADHD beskriver at de føler seg annerledes, men ikke forstår hvorfor eller på hvilken måte man ikke er som alle andre, og at man sammenligner seg ofte med andre for å merke hvordan man kan passe inn. 

 

Prestasjonsbasert selvfølelse innebærer å ha en selvfølelse basert på hva man produserer/presterer. Prestasjonsbasert selvfølelse handler om en frykt for ikke å duge og prestasjonen blir dermed nært knyttet til hva man gjør, eller hva man kanskje ikke gjør. Typisk presser man seg selv hardt for å nå sine mål og det kan føre til at man tar på seg mer jobb, eller jobber ekstra. Ofte forsterkes dette gjennom anerkjennelse fra omgivelsene noe som fører til at man jobber enda mer. Mange med ADHD forteller at prestasjoner i yrkeslivet og anerkjennelse fra leder og kollegaer har blitt målestokken. Det kan være det eneste målet og beviset for om man er god nok. Å ikke prestere blir en skremmende trussel som man vil unngå for en hver pris. Forskning viser at prestasjonsbasert selvfølelse er en tydelig risikofaktor for utbrenthet, i likhet med store påkjenninger i privatlivet.

Det viser seg også at sammenhengen mellom prestasjonsbasert selvfølelse og utbrenthet er sterkere for kvinner, mens det for menn var sammenhengen mellom stress på jobben og utbrenthet som var sterkest.

bottom of page